Готови са финалните документи по проект "Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“

Готови са двата документа, създадени по проект “Пътна карта за адптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен”. “Пътна карта за устойчиво развитие на професионалното образование и обучение в община Плеве през периода 2023-2027” и “План за изпълнение на пърна карта” към нея отразяват политиката за професионално и дуално образование, нуждите на местния пазар и адаптиране на образованието към нуждите му.


Двата документа са динамични – дават възможност за постоянно актуализиране. Те адресират идентифицираните бариери, текущото състояние и тенденции, целите, мерките и дейностите за посрещане на нуждите на бизнеса от квалифицирана работна ръка, както и нуждите на системата на ПОО в общината. Те отразяват и конкретните нужди от:

  • квалификация в отделните сектори, нуждите от нови умения и квалификация, включително на преподавателите в ПГ и ЦПО
  • подобряване на материалната база, нуждите от мониторинг, на процесите и механизъм за осъвременяването им,
  • нужните мерки за повишаване информираността и взаимодействието на заинтересованите страни – граждански сектор, общинска администрация, бизнес и образователна общност

Документите дават и стратегически, и конкретни насоки за разработване и изпълнение на адекватни и ефективни мерки за преодоляване на очертаните проблеми на общинско ниво.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg