Започнахме нов проект заедно с Юнайтед партнерс! Проектът „Кохезионната политика на ЕС в България – Vox populi“ е финнасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126 и има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и повиши обществената информираност за […]