Готово е проучването на добри практики от България и ЕС в сферата на професионалното образование и обучение

Работата ни по проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ продължава. В секция “Ресурси” на сайта ни ще намерите “Проучване на добри практики от България и ЕС в сферата на професионалното образование и обучение”.

Докладът има за цел да предостави аналитична база за добри практики в сферата на ПОО от страни в Европейския съюз и България. Работата по анализа започва с документален преглед на анализи и бази данни, съдържащи количествени и качествени данни от различни източници, включително от Министерството на образованието и науката (МОН), Националния статистически институт (НСИ), Евростат, Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Докладът разглежда настоящите системи на дуално обучение в Германия, Австрия и Дания, като изборът е направен на база индикатори от целите на ПОО в ЕС за 2025г. Всяка от трите държави е разгледана на база конкретни характеристики, критерии за качество и устойчивост на модела за дуално обучение.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg