Learn and play

Проектът Learn and play е насочен към често срещан проблем в образователните програми във всички европейски държави: дефицити в областта на четивната грамотност при ранното детско обучение. Липсата на умения за четене при учениците от начален етап на обучение е пряко свързан с процента на отпадане на деца със специални образователни потребности и такива, чиито майчин език не е българския, и в последствие възпрепятства добрите им постижения в следващите етапи на образование.

Проектът предоставя на учители и родители иновативна методология, базирана на игрови подход, интерактивен ресурс за преподаване и учене на български език и изобилие от идеи и педагогически инструменти, които да подпомогнат ежедневната работа с децата в начален етап на обучение. Ще се радваме учители, родители и ученици да работят с интерактивната платформа, с която ученето е много по-лесно и забавно, да ползват работните листа с практически задачи и инструментът за ранна диагностика и оценяване на готовността за училище.

Проектът е международен и ще бъде изпълняван в България, Ирландия, Испания и Турция от организации с дългогодишен опит в обучението на учители, обучението на родители, с опит в развитието на обучителни методики и редица изследвания в образованието. Общите усилия за разработване на иновативна методика за цялостно изучаване на език, базиран на ученето чрез игра с разнообразие от интерактивни ресурси и визуализация в платформа, целят активното участие на ученици, учители и родители.

Проектът е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейският съюз, номер на договора 2019-1-BG01-KA201-062561.

Новини по проекта

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg