Свободни позиции за обучители

Във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити“ по проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006, фондацията обявява свободни позиции за обучители за провеждане на обучения със следните минимални изисквания:

  • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от областите на висше образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
  • да имат опит като обучители над 7 години;

  • да имат поне едно успешно проведено обучение на тема работа в мултикултурна среда или образователна интеграция

  • за обучението „Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици в мултикултурна среда“ кандидатът трябва да притежава сертификат за коуч.

Цел на обученията е повишаване на капацитета на 204 педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда чрез провеждане на 41 обучения без присъждане на квалификационни кредити по следните теми:

  • Игрови модели за изучаване на български език от деца, чиито майчин език е различен от българския
  • Мотивационни техники за изграждането и поддържането на вътрешна мотивация при работа в мултикултурна среда

  • Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици в мултикултурна среда

  • Създаване и управление на екипи за съвместно решаване на проблеми в мултикултурна среда

Вижте повече в приложения файл:

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg