Продължаваме обученията за учители по проект "Учители в действие" с ПГ Пейо Яворов, град Гоце Делчев.

През изминалия уикенд проведохме 2 обучения с Професионалната гимназия Пейо Яворов, град Гоце Делчев. В рамките на проекта работим с 8 училища-партньори, обучавайки учителите им по теми, които подпомагат ефективната работа в мултикултурна среда.

 
Подпомогнахме работата на учителите от професионалната гимназия, обучавайки ги да използват коучинга като инструмент в класната стая. Тридневното обучение е тема 3 – “Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици” в рамките на проект “Учители в действие”, BG05M2OP001-3.017-000. Обучението включваше както теория, така и практически задачи и търсене на начини коучингът да стане част от комуникацията на учителите при работата със застрашени от отпадане ученици.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg