За нас

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС) е българска неправителствена организация, създадена през м. юни 2001 г в обществена полза. Фондацията разполага с екип от 5 служители и 2 доброволци, а портфолиото ѝ показва значителен опит като водеща и партньорска организация в повече от 40 проекта и инициативи на национално, регионално, европейско и международно равнище.

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 • предучилищното, началното и средното образование,
 • обучението на учители,
 • игровизацията на преподаването и ученето,
 • многообразието и приобщаването,
 • младежките политики,
 • личностната и професионалната ориентация на младежите,
 • разработването на иновативни методологии и ресурси за преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.

Системата за управление на качеството на фондацията включва широка публичност на нейните дейности, изготвяне на доклад за обратна връзка въз основа на лична оценка на всяка дейност, ежемесечни срещи за стратегически и оценъчни материали, както и включване на широк кръг представители на местната и националната власт в нейните проекти и дейности.

Нашата визия

Нашата визия е да създадем безопасна и приобщаваща училищна среда, да адаптираме общообразователната програма към индивидуалните потребности на всяко дете и да подобрим постиженията му в училище. Ние признаваме и ценим и трите ключови фигури в този процес:

 1. Учениците, в чиито очи е събудено детското любопитство, които мислят, търсят, обсъждат, анализират и знаят какво са научили,
 2. Учителите, които не само предоставят информация, но и направляват и улесняват учебния процес, и
 3. Мотивираните родители, които подкрепят децата си в образователния път.

Нашите дейности са насочени към:

 • Поддържане на качеството и ефективността на цялостния образователен процес в съответствие с всички разпоредби и адаптирането му към предизвикателствата на контекста, в който живеем;
 • Подобряване на функционалната грамотност на учениците по всички предмети;
 • Развиване на необходимите социални умения на младите хора за общуване и социално приемливо поведение в обществото;
 • Подходящо използване на информационните технологии в целия образователен процес;
 • Въвеждане на игровизация, интердисциплинарен подход и проектно базирано обучение;
 • Повишаване на професионалния капацитет на педагогическите специалисти чрез участие в различни проекти;
 • Изграждане на стабилни партньорства с регионалните публични власти, бизнеса и НПО;

Имаме голям опит в успешното изпълнение на проекти по програма “Еразъм плюс” в различни области на образованието.

Фондацията в цифри

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства