Ресурси

PalLab

Основната цел на проекта е да подкрепи учителите, медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники. Те ще получат ценни инструменти за работа с маргинализирани групи в сегрегирана или несегрегирана среда, като помагат на учениците да разбират материалите, да взаимодействат правилно и ефективно с тях и да спомогнат за намаляване на преждевременното напускане на училище.

Ресурси на български:

Първи бюлетин – новини от PalLab

Ресурси на английски:

First newsletter – PalLab news

Competence Matrix for teachers and mediators working with Romani children and youth – Interviews with teachers and mediators Report

Teach2Learn - Tools for teaching independent learners

В рамките на три години заедно с партньорите ни от Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция ще работим за създаването на иновативна методология, интерактивни ресурси и педагогически инструменти, основани на геймификацията, за преподаване и усвояване на умения за четене с разбиране на официалния език в съответната партньорска страна.

Ресурси на български:

Преподаване на четене с разбиране – анализ на уменията и потребностите от обучение на учителите

Ресурси на английски:

Teaching reading comprehension – teacher’s skills and training needs analysis

Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в о. Плевен

Целта на проекта е идентифициране на нуждите на местния бизнес и насърчаване на нови модели на взаимодействие между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса. Чрез оптимизирането на връзката образование-бизнес ще се разшири възможността за адекватна и привлекателна заетост сред младите жители на община Плевен, което ще допринесе за задържане на съществуващите и привличане на нови инвестиции.

Проучване на образователната политика

Проучване на добри практики от България и ЕС 

„Пътна карта за устойчиво развитие на Професионалното Образование и Обучение в Община Плевен за периода 2024-2027 г.

План за изпълнение на пътна карта за развитие на ПОО

Запис от уебинар

Учители в действие

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.

Към обученията за учители

Learn and play

Проектът Learn and play е насочен към често срещан проблем в образователните програми във всички европейски държави: дефицити в областта на четивната грамотност при ранното детско обучение.

Ресурси на български:

Програма за четене

Работни листа в помощ на учителите

Работни листа в помощ на родителите

Ресурси на английски:

Reading program

Worksheets helping the teacher

Worksheets helping the parent

Inn2diversity

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за многообразието в клас, като развива професионалните им умения чрез нов неформален процес, който стимулира активното им участие и повишаване на компетенциите им през цялата кариера;

2) намаляване на прилагането на мерки/политики като наказания и временно отстраняване от училище, тъй като тези мерки водят по трайно отпадане на учениците от образователната система.

ИП 1 Доклад за мерки и програми, които развиват умения за справяне с многообразие и проблемно поведение в класната стая

ИП 2 Програма за обучение по управление на многообразието и разрушителното поведение в класната стая

ИП 4 Обучителна програма за координатори на ментори и ментори

ИП 5 Менторска програма, набор от инструменти и ръководство за ефективни учители и ментори

*Всеки от ресурсите може да бъде намерен и в други езикови версии на официалния сайт на проекта.

Кохезионна политика на ЕС в България – Vox populi

Проектът има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и да повиши обществената информираност за дългосрочното въздействие на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Сайт на проекта

Агенти на промяната

Проектът съдейства за създаване на връзка между институциите и младите хора, ще ги мотивира и ще им помогне да потърсят обучение или работа.

Към платформата Младежинаработа.бг

Доклад: Иновативни методи, модели и практики

Наръчник за общуване с NEETs

Анализ на нагласите на младите хора

Бюлетин от работно посещение в Унгария на екипа

Заедно живеем, учим, успяваме

Проектът е в изпълнение на Плана за действие на община Шумен и на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2020.

Шум.бг – Новина за реализирането на проект „Заедно живеем, учим, успяваме”

Вестник “Труд” за проекта

Букварче, бъди ми другарче

Проектът приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3-4 годишна възраст и подготови за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години.

Предвидени бяха дейности за промяна на нагласите у 90 родители на деца от целевата група в посока припознаването на образованието на децата им като ценност. чрез организирани мотивационни обучения за придобиване умения за пълноценно участие в образованието и възпитанието на децата им.

Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София

Проектът “Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София” има за цел създаване на позитивен образ на София като европейска столица и поощряване на диалога граждани-местни управници, както и позиционирането й като Европейска столица по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018г.

Анализ на медиите и разговорите в социалните мрежи

Комуникационна стратегия

No Aim No Gain

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Програма коучинг за младежи – Модули 1 и 2

Коучинг методология за професионално ориентиране на ученици

Към платформата

Моето училище – работилница по толерантност

Проектът е насочен към изграждане на една от осемте ключови компетентности (според Европейската референтна рамка) – граждански компетентности и умения за междуличностно общуване.

Доклад за степен на толерантност в училищата сред учениците на възраст от 12 – 14

Сборник Моето училище-работилница по толерантност

Заедно можем повече

Проектът „Заедно можем повече” изгради пилотен модел за интеграция и задържане в училище на социално слаби деца от малцинствата, които, вследствие на различия от етнически и социален характер, както и на липса на комуникативни и социални умения, са изолирани от училищната среда и заплашени от отпадане от училище.

Помагало за учители

Резултати България в PISA

Училищен вестник на ОУ “Св. Климент Охридски”, гр. Попово

Повишаване на доверието в съдебната система сред младите хора

Проектът цели повишаване на общественото доверие в съдебната система и популяризиране достъпа до съда сред младите хора от малките населени места в България.

Брошура

Доклад от проучването