Професионално
ориентиране

Поредицата работилници за личностно и професионално ориентиране

подпомага ученици в последните класове на гимназията да разкрият своите силни страни, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и постигнат ясна визия за професионалното направление, в което ще се развиват.

Програма за ученици 10-12 клас

Безплатни ресурси

Възползвайте се от наличните ни онлайн ресурси!

Първият е платформата ни за личностно и професионално ориентиране,  създаденa от
международен екип в рамките на проект “No Aim No Gain”Gain”, финансиран по програма Еразъм плюс.

Вторият ни ресурс е платформата за създаване на връзка между институциите и младите хора – Младежи на работа. Тя беше създадена в рамките на проект “Агенти на промяната”, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с “Юнайтед партнърс” ЕООД и община Каспичан