Проекти

Актуални проекти

Teach2Learn - Tools for teaching independent learners

Споразумение номер 2022-1-AT01-KA220-SCH-000088183, финансиран по програма Еразъм плюс.

PalLab

"Pedagogical approaches for upskilling of teachers, mediators and experts working with Romani children and youth – Equal Opportunities and reducing early school leaving", споразумение N. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086373  финансиран по програма Еразъм+.

Осъществени проекти

Целта на проекта е идентифициране на нуждите на местния бизнес и насърчаване на нови модели на взаимодействие между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса. Чрез оптимизирането на връзката образование-бизнес ще се разшири възможността за адекватна и привлекателна заетост сред младите жители на община Плевен, което ще допринесе за задържане на съществуващите и привличане на нови инвестиции.

Повече за проекта

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.

Повече за проекта “Учители в действие”

Проект Learn and Play е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА LEARN AND PLAY

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху подготовка на учителите за многообразието в клас и намаляване на прилагането на мерки/политики като наказания и временно отстраняване от училище.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА INN2DIVERSITY

Проектът “UP TO SPEED” е разработен с цел да се обърне внимание, да се разпознаят, подпомогнат и наблюдават езиковите предизвикателства и трудности, пред които са изправени децата от семейства, в които се използва език, различен от този на училището. Той предлага иновативен метод на преподаване за това как да се подпомагат учениците от тези семейства чрез игровизация на езиковото обучение, за да им се осигури по-голям успех в училище.
Учебната програма на Up To Speed представлява базата от педагогически знания и компетенции, необходими на целевите потребители (т.е. учителите и помощен персонал в училищата), за да научат как да усвояват езика чрез игри за целевите бенефициенти – учениците от началното училище, чиито
родният им език е различен от този в училище.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА UP TO SPEED

Проектът има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и да повиши обществената информираност за дългосрочното въздействие на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът ни съдейства за създаване на връзка между институциите и младите хора, мотивира ги и им помогна да потърсят обучение или работа.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА “АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА”

Обучаваме на коучинг умения 45 от страхотните родители на СУ “Сава Доброплодни” гр. Шумен по проект “Заедно живеем, учим, успяваме”.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3-4 годишна възраст и подготови за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът има за цел създаване на позитивен образ на София като европейска столица и поощряване на диалога граждани-местни управници, както и позиционирането й като Европейска столица по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018г.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Екипът на проекта създаде методология за обучение в коучинг умения на кариерни консултанти и уеб базирана платформа Ориентиране@ за професионално ориентиране на млади хора от 17 до19 години с методите на коучинга под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА “No aim No gain”

Фондация “Образователно сътрудничество” реализира проект: „Моето училище – работилница по толерантност” в партньорство с ОУ „А. Страшимиров” с. Светлен, община Попово, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово и ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово. Това е вторият проект, разработен съвместно с Община Попово и училища от района.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът „Заедно можем повече” изгради пилотен модел за интеграция и задържане в училище на социално слаби деца от малцинствата, които, вследствие на различия от етнически и социален характер, както и на липса на комуникативни и социални умения, са изолирани от училищната среда и заплашени от отпадане от училище.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА “ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

Проектът цели повишаване на общественото доверие в съдебната система и популяризиране достъпа до съда сред младите хора от малките населени места в България.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Участници бяха над 90 училищни директори на изтъкнати училища от 27 страни, повечето от които досега не бяха посещавали България. Целта на семинара беше както да фокусира вниманието върху важни въпроси, свързани със средното образование по целия свят, така и да въвлече училищните директори в процеса на сътрудничество и дискусии, които да доведат до подобряване на националните, регионални и глобални връзки.

ПОВЕЧЕ ЗА СЕМИНАРА

Проектът е финансиран в рамките на програма МАТРА КАП на Посолството Кралство Холандия в България.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Проектът цели изграждане на ефективен модел за интеграция и задържане в училище на социално слаби деца от малцинствата, които вследствие на различия от етнически и социален характер, както и на липса на комуникативни и социални умения са изолирани от училищната среда и маргинализирани.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

По време на подготвителната работа екипите, определени да работат по проекта, следиха местната и национална преса, телевизия и радио в своята страна с цел да отбележат добри и лоши примери за това, как се отразяват проблемите на малцинствата в съответната страна.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Темата на срещата бе “МОЕТО СЕМЕЙСТВО – МОЕТО СЕЛИЩЕ”. Целта на срещата бе участниците да се опознаят взаимно, да разкажат един на друг истории, легенди и обичаи, характерни за техните населени места, да дискутират теми, които са засегнали в своите писмени работи, да планират бъдещи съвместни дейности.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

В конкурса участваха ученици – представители на етническите малцинства в България на възраст от 14 до 19 години – арменци, евреи, роми, турци. Цел на конкурса беше дасе даде възможност на участниците да представят културните особености на етническите общности в България, тяхното съвместно съжителство в рамките на една общност с акцент върху взаимното зачитане на различията им.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЕКТА

Награждавани проекти