Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен

Фондация „Образователно сътрудничество“ започва изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в партньорство с Община Плевен.

Целта на проекта е идентифициране на нуждите на местния бизнес и насърчаване на нови модели на взаимодействие между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса. Чрез оптимизирането на връзката образование-бизнес ще се разшири възможността за адекватна и привлекателна заетост сред младите жители на община Плевен, което ще допринесе за задържане на съществуващите и привличане на нови инвестиции.

 

Основни дейности:

Мониторинг на политиката за професионално и дуално образование, нуждите на местния пазар и структуриране на Пътна карта и План за действие

Съвместни действия между общинската администрация и местната общественост – НПО, бизнес, образователни институции, граждани, за обсъждане и приемане на Споразумение и План за действие към Пътна карта за адаптиране на образованието към нуждите на местния пазар на труда

Информационни дейности с цел популяризиране на проекта и насърчаване гражданския мониторинг на изпълнението на Споразумението и Плана за действие към Пътна карта за адаптиране на образованието към нуждите на местния пазар на труда.

Проектът е на стойност: 59 429,16 лв., от които 50514,79 лв. финансиране от ЕСФ и 8914,37 лв. национално финансиране. Срокът на изпълнение е от 17.8.2022г. до 17.11.2023 г.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg