Заедно можем повече

Фондация „Образователно сътрудничество”, в партньорство с Община Попово е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № № BG051PO001/07/4.1-01/33 по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът „Заедно можем повече” изгради пилотен модел за интеграция и задържане в училище на социално слаби деца от малцинствата, които, вследствие на различия от етнически и социален характер, както и на липса на комуникативни и социални умения, са изолирани от училищната среда и заплашени от отпадане от училище

Какво постигнахме:

Подготвителен етап

В училищата бяха определени училищен координатор и бяха създадени родителски комитети. Експерти изработиха тестове за измерване на входното ниво на учениците, и на базата на резултатите бяха разработени обучителните програми за семинарите.

Семинари за обучение на учители

По проекта се проведоха два тридневни обучителни семинара с 60 учители от община Попово.

Обучителната програма включваше теоретични знания и практически умения, необходими за реализиране на проекта и за бъдещата работа на учителите в паралелки със смесен етнически състав – модули за успешно осъществяване на междукултурен диалог, справяне с конфликтни ситуации, работа с етнически смесени групи. Голяма част от обучението беше посветена на работа с родителите на социално слаби деца от малцинствен произход за изграждане на мотивация и умения да въздействат на децата си да останат в училище и да участват активно в училищните дейности

Семинари за обучение на родители

По проекта се проведоха два двудневни обучителни семинара с 60 родители от училищата със смесен етнически състав в община Попово.

Обучителната програма включваше предоставяне на практически знания и умения на родителите на социално слаби деца от малцинствен произход за изграждане на мотивация и умения да въздействат на децата си и да им окажат подкрепа за интегриране в училищната среда и пълноценно участие в училищните дейности.

Освен придобиването на необходимите знания и умения, родителите на социално слабите деца от малцинствен произход имаха възможност да дискутират в неформална обстановка съвместни действия, които да доведат до изграждане на привлекателна и ефективна училищна среда за техните деца.

Провеждане на обучителни семинари за ученици

По проекта се проведоха четири семинара с включен практикум за общо 128 ученици от община Попово на възраст 10-14 години, с равнопоставено участие на социално слаби деца от малцинствата и от мнозинството.

Обучителната програма надграждаше съществуващите знания и умения на децата, използвайки интерактивни методи, ролеви игри и журналистически практикум-изработване на училищен вестник.

Обучителната програма засегна следните теми:

  • социални и комуникативни умения;
  • междуетнически взаимоотношения и междукултурно общуване;
  • умения за „четене с разбиране”, подбор и предаване на информация, критично отношение и анализ;

Журналистическият практикум се концентрира върху практическо приложение на наученото по време на обучителната част на семинара, и върху практически умения за изработването на училищен вестник – как се пише текст за вестник, дължина и плътност на журналистическите материали, актуалност и оперативност.

Издаване на помагало

Беше подготвено, издадено и разпространено помагало за учители, които работят в училища със смесен етнически състав.

Ресурсите по всички проекти, над които работим и създаваме остават тук на сайта ни дори и след приключването на самия проект. Можете да ги достъпите по всяко време от таб “Ресурси” в менюто на сайта ни.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg