Агенти на промяната

Проект “Агенти на промяната”, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с “Юнайтед партнърс” ЕООД и община Каспичан. Проектът стартира на 1.11.2017г., ще приключи на 1.11.2018 г. и е с размер на безвъзмездно финаниране 163 347.93 лв.

Целевата група са икономически неактивни младежи, които не са в образование обучение или заетост на възраст 15-29 г. вкл. Проектът ни съдейства за създаване на връзка между институциите и младите хора, мотивира ги и им помогна да потърсят обучение или работа.

Дейностите на проекта включват:

  • Извършване на проучване и анализ на иновативни методи и практики от ЕС
  • Адаптиране и пилотиране на две социални иновации, насочени към иновативни методи на комуникация с целевата група по проекта и въвеждане на индивидуално онлайн приложение за създаване на автобиография
  • Повишаване на капацитета на партньорите за работа с целевата група чрез обучителни събития и обмяна на опит с партньор от Унгария;
  • Оценка на приложимостта на социалните иновации и разпространение на постигнатите резултати;
  • Информационни дейности.

 

Ресурсите по всички проекти, над които работим и създаваме остават тук на сайта ни дори и след приключването на самия проект. Можете да ги достъпите по всяко време от таб “Ресурси” в менюто на сайта ни.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg