Моето училище - работилница по толерантност

Фондация “Образователно сътрудничество” реализира проект: „Моето училище – работилница по толерантност” в партньорство с ОУ „А. Страшимиров” с. Светлен, община Попово, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово и ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово. Това е вторият проект, разработен съвместно с Община Попово и училища от района.

Проектът е финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Водеща организация: Фондация „Образователно сътрудничество”

Партньори: ОУ „А. Страшимиров” с. Светлен, община Попово
ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово
, ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Попово

ФИЛОСОФИЯ НА ПРОЕКТА

Изграждане на една от осемте ключови компетентности (според Европейската референтна рамка) – граждански компетентности и умения за междуличностно общуване. Екипът на проекта счита, че ефективна и благоприятна училищна среда може да се изгради и съхрани само от личности, които умеят да общуват конструктивно помежду си и да се изявяват в подходяща форма в различен социален и културен контекст, личности, които зачитат човешките права и са способни да оценяват и разбират различията между ценностните системи на различните групи (религиозни, етнически, социални), демонстрирайки чувство за отговорност, разбиране и уважение към споделените ценности, необходими за осигуряване на сплотеността на училищната общност. Възпитаването в конструктивно участие в граждански дейности означава подкрепа за многообразието и устойчивото развитие на училищната общност, уважение на ценностите и личното пространство на другите.

ДЕЙНОСТИ

1. Проучването на степента на толерантност към различието и многообразието и уменията на учениците за общуване и разрешаване на конфликти като превенция на агресията сред ученици на възраст 12-14 години от областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен 

2. Анонсиране и провеждане на конкурс за ученици от Североизточен район за планиране на възраст 12 – 14 години, за написване кратък текст (есе, случка, коментар) на тема „Моето училище – работилница по толерантност”. Наградата бе включване на най-добрите 120 текста (по 30 от всеки един от четирите области на Североизточен район за планиране) в сборник и представянето им на академиите по толерантност.

3. Организиране на двудневни ученически академии – обучения – на територията на Североизточен район на планиране под надслов „Работилница за толерантност”, в областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Програмата на обучението беше изработена от ескпертния екип на база резултатите от социологическото проучване и ученическите писмени работи от конкурса. 

Обучението беше съобразено с особеностите на групата и включваше интерактивни методи и ролеви игри за повишаване комуникативните способности на участниците, за изгражане умения за представяне на себе си пред другите чрез различни изразни средства, бяха приложени техники за преодоляване на негативни нагласи и стереотипи, разрешаване на конфликти, работа в екип и др.

4. Издаване на сборник, който включва окончателния доклад от социологическото проучване, окончателния доклад за оценка на въздействието ЛИНК на експертния екип и отличените с най-висока оценка 120 писмени работи.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg