PalLab

Фондация образователно сътрудничество стартира проект „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“ (PAL LAB), споразумение N. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000086373  финансиран по програма Еразъм плюс с участието на партньори от Румъния, Гърция, Турция и Белгия. Фондация „Образователно сътрудничество е българският партньор в проекта.
 
Начало на проекта: 01.10.2022
Край на проекта: 30.09.2024
 
Основната цел на проекта е да подкрепи учителите, медиаторите и експертите, работещи с ромски деца и младежи, чрез повишаване на квалификацията им в областта на междукултурното обучение и педагогическите техники. Те ще получат ценни инструменти за работа с маргинализирани групи в сегрегирана или несегрегирана среда, като помагат на учениците да разбират материалите, да взаимодействат правилно и ефективно с тях и да спомогнат за намаляване на преждевременното напускане на училище.
Проектът PAL LAB има за цел да разработи ориентиран към бъдещето модел, който да позволи на формалния и неформалния училищен процес да предложи на училищните учители и специалисти умения за предвиждане, творчество и действие, насочени към лошите резултати в обучението по основни умения и ранното отпадане от училище на ромските деца на национално, регионално и местно равнище в Европа.
 
Проектът ще работи за създаването на:
 

1. Педагогически инструментариум за учители и медиатори, насочен към обучители и училищни учители и целящ да подпомогне интеграцията на ромските деца в училищния процес;

2. Създаване и пилотиране на наръчник PAL LAB, състоящ се от 5 модула, в които участват 50 медиатори и 100 училищни учители с продължителност 40 часа;

 

3. PAL Labs базирана на учебната програма на 100 учители в училища в международен мащаб;

4. Създаване на дигитална латформа PAL LAB състояща се от онлайн инструмент за преподаване и PAL LAB опис на казуси и добри практики;

 
Партньори по проекта:

CCRAE (County Centre for Resources and Educational Assistance), Romania

MUSEV (Mucur Health, Social, Education and Solidarity Foundation), Turkey

ILECAD (Institute for Learning and Career Development), Belgium

AELIA PATH, Greece

 

ECF (Educational Cooperation Foundation), Bulgaria

 

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg