Вижте "Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен"

Настоящият доклад “Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен” е разработен в рамките на проект“ Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор NoBG05SFOP001-2.025-0082-С01, по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Докладът е част от подготовката на Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен и Споразумение между заинтересованите страни с начертани конкретни мерки за задоволяване на тези потребности. Докладът започва с общо представяне на стратегиите и целите на ЕС в областта на ПОО и връзката му с бизнеса (Раздел 3). Обобщена е институционалната рамка за ПОО в България (Раздел 4) с акцент върху актуалната българска стратегия за ПОО и план за действие, както и сега действащия Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Всички създадени продукти по проекта можете да намерите по всяко време в секция “Ресурси” на сайта ни, а за достъп до пълния доклад натиснете тук:

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg