UP TO SPEED

Проектът UP TO SPEED е разработен с цел да се обърне внимание, да се разпознават, подпомагат и наблюдават езиковите предизвикателства и трудности, с които се сблъскват децата от семейства, в които се използва език, различен от този на училището. Той предлага иновативен метод на преподаване за това как да да се подпомагат учениците от тези семейства чрез игровизация на езиковото обучение, за да им се осигури по-голям успех в училище.


Учебната програма на Up To Speed представлява базата от педагогически знания и компетенции, необходими на целевите потребители (т.е. учителите и помощен персонал в училищата), за да научат как да усвояват езика чрез игри за целевите бенефициенти – учениците от началното училище, чиито родният им език е различен от този в училище.


Самата учебна програма е предназначена за:
1. По-добра подкрепа на учениците, чийто роден език е различен от този, използван в началното училище, чрез иновативни педагогически методи, основани на дигитално игровизиране на езиковото обучение.


2. Да повиши осведомеността на преподавателите за предизвикателствата, пред които са изправени такива ученици, и да подкрепи тяхната роля като геймификатори на обучението.


3. Увеличаване на ресурсите и уменията на учителите да геймифицират езиковото обучение на своите ученици с помощта на цифрови инструменти.


Учебната програма е част от пакета иновативни инструменти, създадени от партньорството UP TO SPEED, който включва инструмента за цифрово геймифициране UP TO SPEEED, който позволява на учителите да създават игри, подпомагащи усвояването на езика в училище, и да наблюдават и оценяват учениците по цифров път чрез допълващ инструмент за оценяване UP TO SPEED. Той предоставя доклади, базирани на визуален език, за напредъка на учениците. Игрите ще позволят на учениците да предизвикат член на семейството или настойник да се ангажира с работата им в училище и ако предизвикателството бъде прието, то може да повиши нивото на овладяване на езика от члена на семейството/настойника по косвен път. Като се има предвид, че всички езици са структурно различни, всеки партньор ще разработи и развие насоките за интервенция на UP TO SPEED за всеки отделен език въз основа на казуси от реални ситуации в страните, представени от партньорството.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg