Семинар "Обмен на добри практики" в Есенс център

На 11 октомври 2018 се проведе семинарът „Добри практики в работата с икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст 15-29 г. Той е част от дейностите ни по проект “Агенти на промяната” дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Събитието беше отворено за представителите на организации, които работят с NEETs – младежи, които нито учат, нито работят, нито се обучават. Представихме данни за безработните младежи в България, платформата младежинаработа.бг, резултатите от проекта ни и един интересен международен проект – “NETME-IN”, който помага на младежи да открият своето място на пазара на труда чрез включването им в професионални мрежи. На края на събитието имаше и ползотворна дискусия.

Мястото на събитието беше Есенс център в град София.

Благодарим за активното участие на всички присъстващи!

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg