Пето обучение на родители по проект "Букварче, бъди ми другарче", с. Сливек

От 26 до 28 октомври 2018 проведохме петото ни обучение за родители в рамките на по Дейност 3 „Работа с родителите на деца от ромски произход, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина или група за предучилищна подготовка“ на проект «Букварче, бъди ми другарче», Договор BG05M2OP001-3.001-0085 по ОП НОИР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Обучението се проведе в учебната база на НСИ в с. Сливек.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg