Букварче, бъди ми другарче

Проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран оп ОП НОИР с договор BG05M2OP001-3.001-0085, със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. беше изпълнен в партньорство между ОУ „А. СТрашимиров“, с. Бохот, фондация „Образователно сътрудничество“ и Община Плевен.

Проектът приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3-4 годишна възраст и подготови за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години. На децата бяха осигурени допълнителни занимания по български език и овладяване на важни социални и комуникативни умения, необходими преди постъпване в училище.

С цел промяна на обществените нагласи в посока по-голяма толерантност към децата от малцинствените етнически групи се провеждаха съвместни извънкласни занимания на децата от малцинствата с деца от мнозинството.

Предвидени бяха дейности за промяна на нагласите у 90 родители на деца от целевата група в посока припознаването на образованието на децата им като ценност. чрез организирани мотивационни обучения за придобиване умения за пълноценно участие в образованието и възпитанието на децата им.

Проектът подкрепи политиката на Община Плевен за повишаване на обхвата на ромски деца в предучилищното образование и гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg