Второ обучение на родители по проект "Букварче, бъди ми другарче"

Осъществихме и второто обучение за родители в Учебна база на НСИ в с. Сливек. Участниците ни са наистина мотивирани да дадат най-доброто на децата си, а ние сме мотивирани да ги подкрепяме!

Обученията се осъществяват в рамките на проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg