Молба за оферта за извършване на информационни дейности по проект

Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, моля заинтересованите участници да изпратят оферти за извършване на информационни дейности с цел популяризиране на проекта и насърчаване гражданския мониторинг на изпълнението на Споразумението и Плана за действие към Пътна карта за адаптиране на образованието към нуждите на местния пазар на труда в община Плевен със следните дейности:

  1. Създаване на концепция и комуникационен план, подбор на подходящи визия и
    комуникационенни канали, план и график за разпространение на информацията и индикатори за достигане до целевите групи както на местно ниво в община Плевен, така и онлайн в различни медии.
  2. Реализиране на концепцията: изготвяне и поддържане на фейсбук страница на проекта; изготвяне и разпространение на прессъобщения; регулярни публикации на платформата на проекта и в социалните медии и организиране на онлайн заключително събитие – уебинар, за представяне на резултатите от целия проект. Запис на уебинара трябва да бъде публикуван на страницата на кандидата и партньора.
  3. Изготвяне на медиен анализ, отразяваш броя на публикациите и медийните отразявания и броя на достигнатите заинтересовани страни в социалните медии.


Молим за оферти съгласно приложените параметри до 17 ноември 2022 г. включително.

Офертите могат да бъдат изпратени по електронна поща на a.portarska@ecf.bg , или по обикновенна поща на адреса на Фондация “Образователно сътрудничество”, гр. София, ул. Добруджа 1, ет.3.


Максимална цена на офертата 3500 лв. с включен ДДС.

Критерий за оценка на офертите е най-ниска предложена цена.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg