Запитване за оферта за извършване на проучване и анализ на професионално/дуално образование и нуждите на местния пазар в община Плевен

Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор No BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, моля заинтересованите участници да изпратят оферти за извършване на проучване и анализ на политиката за професионално/дуално образование и нуждите на местния пазар в община Плевен
със следните параметри:

  • документално проучване на местните практики за връзка между образованието и бизнеса и на нуждите на местния бизнес от професионално подготвени кадри в община Плевен
  • онлайн анкетно проучване на ефективни подходи/ практики за комуникация с бизнеса и идентифициране на нуждите от работна ръка – минимум 150 анкети
  • Провеждане на 20 дълбочинни интервюта с представители на местния бизнес
  • Провеждане на 3 фокус групи с по 8 участника всяка и аналитичен доклад
  • цялостен аналитичен доклад

Молим за оферта съгласно приложените параметри до 29 август 2022 г. включително.


Офертите могат да бъдат изпратени по електронна поща на a.portarska@ecf.bg , или по обикновенна поща на адреса на Фондация “Образователно сътрудничество”, гр. София, ул. Добруджа 1, ет.3.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg