Запитване за оферта за изследване, идентифициране и структуриране на конкретни предложения за 3 добри практики от България и 3 от ЕС

Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор No BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, моля заинтересованите участници
да изпратят оферти за изследване, идентифициране и структуриране на конкретни предложения за 3 добри практики от България и 3 от ЕС на тема синхронизиране на дефинираните нужди от работна сила със спецификите на образователния процес.


Практиките трябва да бъдат приложими към спецификата на община Плевен и отразени в доклад от минимум 30 страници. Моля за оферта съгласно приложените параметри до 9.12.2022 включително.


Офертите могат да бъдат изпратени по електронна поща на ecf@abv.bg, или по обикновена поща на адреса на ФОНДАЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ДОБРУДЖА“1, ет.3. Максимална цена на офертата-5000 лв с включени разходите за работодателя. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.


Непълни оферти няма да се разглеждат.

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg