Учители в действие, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8 училища-партньори за ефективна работа в мултикултурна среда в основна, средна, гимназиална и професионална степен, чрез прилагане на цялостен стратегически и обучителен подход.

Целите на проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнението на следните дейности:

Диагностика на ситуацията в мултикултурната среда във всяко училище, конкретизиране съдържанието на обученията по дейност 2 и 3 и разработване инструменти за устойчиво и ефективно развитие в мултикултурна среда

Организиране на 45 краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда, които завършват с присъждане на квалификационни кредити по следните теми:

  • Изграждане на практически умения за работа в мултикултурна среда

  • Емоционална устойчивост на преподавателите при работа в мултикултурна среда

  • Компетентностен модел на преподаване в мултикултурна среда

Организиране на 41 краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити по следните теми:

  • Игрови модели за изучаване на български език от деца, чиито майчин език е различен от българския

  • Мотивационни техники за изграждането и поддържането на вътрешна мотивация при работа в мултикултурна среда

  • Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици в мултикултурна среда

  • Създаване и управление на екипи за съвместно решаване на проблеми в мултикултурна среда

Проектът включва и дейности по управление и публичност на резултатите и предвижда спазването на всички принципи за добро и ефективно управление на проекти, финансирани от ЕС

  • 2 ключови експерти със специфичен опит в сферата на проучвания и изследвания в сферата на образованието над 7 години, с ангажираност 317 часа за всеки
  • 2 младши експерти с опит между 3 и 7 години в сферата на проучвания и изследвания в сферата на образованието, с ангажираност 120 часа за всеки

Вижте всички новини свързани с проекта тук:

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg